Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جایگـــاه زن از نظــرخلقت دراســلام PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمدعزیز (عزیزی)   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:20

وَعَاشِـــــرُوهُنَّ بِالمَعـــــــرُوفِ - سورۀ نســـاء آیة- 19
"و با زنان بہ خوبی و بہ طور شايستہ (در گفتار و در كردار) معاشرت كنيد".
محمدعزیز (عزیزی)

وَإِنَّ لزَوْجِكَ علَيْـــــكَ حَقًّـــــــا (متفق علیه)
"همانا همــسر شما بر شمـــــا حق دارد"

زن که تا چشـــمِ بر این خطۀ عالم بگشود
با دل آرائی، دل از حضــــــــــــرت آدم بربود

ادامه مطلب
 
ســـایه مــرگبـــار اشـــرافیت در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 12:02

ســـایه مــرگبـــار اشـــرافیت در افغــانســـتانوجود اشرافیت شاهد وگواهی بر تبعیض و بیعدالتی است وبا گرفتن نام اشراف هدف مخالف آن درسیمائی وضعیت اجتماعی، سیاسی واقتصادی اقشار عادی جامعه در پیشروی ما تجسم میکند، قشریکه که باید ناز بردار و فرمان پذیر بدون چون وچرای اشراف باشد وباری احمد "سعیدی"سنگین مزاحمتها ونا ملایمات اجتماعی را با پیشانی باز بر دوش بکشد.

اشرافیت نماد وشکل روشن از طبقه بندی جامعه است وشاهد بر وجود بی عدالتی ها وبی نظامی در هر کشوراست وبیشترین مظاهر اشرافیت درکابل پایتخت افغانستان در مراسم گونا گون خود نمائی میکند که

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 12:32
ادامه مطلب
 
مـــروری بر زبــان دری فــارســی در افغــانســـتان: PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط سید محمد خیرخواه   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:55

سید محمد خیرخواهبنا بمدارک و اسناد موجودیکه بدسترس ما قرار دارد در کنار زبانهای محلی دیگر زبان دری فارسی قبل از ورود اسلام در سرزمین هائیکه امروز بنام افغانستان یاد میگردد تکلم گردیده و با آمدن اسلام نه اینکه از شکوفائی این زبان کاسته نگردیده بلکه همدوش زبان عربی این زبان هم در نشر و پخش اسلام نقش اساسی را بدوش داشته و بعنوان زبان دربار (دری) در این حوزه جغرافیایی معروف گردیده است.

ادامه مطلب
 
تـــرس از آینـــده PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا ـ کالیفورنیا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:49

عبدالودود ظفری،  المیداـ کالیفورنیاحکومت افغانستان مانند جنراتوری است که اگرخارجی هامواد سوخت ندهند،  ازفعالیت می ماند.

روزنامۀ معروف نیویارک تایمز در شمارۀ نهم جنوری  2013 خود گزارشی بقلم الیسا روبن Alissa Rubin درمورد هراس از آینده نه نشرسپرده است. برگردان آن به فارسی،  پس ازیک تبصرۀ بنده،  خدمت تقدیم می گردد.

ادامه مطلب
 
الحـــاجّ خلیـــل الله امیـــن به جـــاودانگـــی پیـــوست PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط عابد مدنی، سانفرانسسکوـ کالیفورنیا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:52

الحـــاجّ خلیـــل الله امیـــن به جـــاودانگـــی پیـــوستهمین چند ماه قبل بمن وعده سپردکه درهمین نزدیکیها کالیفورنیا خواهم آمد،  تاچند روزی درکنارهم باشیم. گفتم چه صفامی آورید،  قدمهاروی چشم،  ودل ودیدۀ ماشاد وروشن! افزودم: پس درتدارک یک برنامۀ درچهره های آشناهم باشیم،  تاآن تعدادازهموطنانم که شمارا ازنزدیک ندیده اند،  عابد مدنیباجمال نورانی وکلام دلنشین ودرد دیرینۀ سینه آشنا شوند. گفت: خیر،  زیاد علاقمندی حضور در تلویزیون را ندارم،  اما علاقمند با یاد لحظه های نورانی وجاویدان چنداول وچنداولیان باصفا ونیکوسرشت چرا! حتاحاضرم تاپاسی از شب درکنارت نشسته وسخن گویم ویادنامه های افتخارات شانرا یکی یکی برشمریم،

ادامه مطلب
 
ســـرگــذشتِ مــــن PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندره ـ ورجینیا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:24

پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیامعـــرفی کتـــاب
عنوان کتاب: ســـرگــذشتِ مــــن
نویسنده: سَیِّد شَمسُ الدِّین مجروح

وقتی چشمم به عنوان این کتاب پر از گفتار نابِ مُفَکِّر واندیشمند ارزشمند ونویسنده وشاعر توانای وطن، مرحومِ مغفور جناب سید شمس الدین مجروح افتاد، یادم ازین شعر ماندگار (عشقی) آمد که:

اشکم ز سرگذشت درغم هجر
یکی ازســرگذشتِ من اینست

ودانشمندعالیمقام سیدشمس الدین مجروح غم دوری وطن عزیزراکه در21 اگست  1980مهاجر دیار دیگران شد، در قطعه شعریکه چندمصرع آن تقدیم میشود، جدایی دردناک وطن شیرین راچنین می نگارد:

ادامه مطلب
 
عضـــو پــارلمـــــان؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالله، ویانا ـ ورجینیا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:37

عضـــو پــارلمـــــان؟بعداز تشکیل دولت موقت وپس از انتخابات ریاست دولت،  انتخابات پارلمانی صورت گرفت،  چون اساس یک نظام دموکراسی را انتخابات میگذارد وباید روسای دولت ونمایندگان مردم توسط آرای مردم انتخاب وآغازبه کار نمایند،  وسرنوشت سیاسی واقتصادی دولت راپایه گذاری نمایند. درانتخابات ریاست جمهور چون این پدیده ورویداد برای کشور ما تازه بود،  وبخصوص اینکه کشور بعداز سه دهه جنگ وبی سامانی ودربدری،  به کمک جامعۀ جهانی به این آزمایش دست یافت،  نواقص زیادی درین آزمایش تاریخی پدید آمد.

ادامه مطلب
 
بازنگـــری دورۀ امـــانی وتوطئـــه هـــای انگلیــــس PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط داکترعنایت الله شهرانی، بلومنگتن ـ اندیانا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:06

داکترعنایت الله شهرانیمعـــرفی کتــاب
بازنگـــری دورۀ امـــانی وتوطئـــه هـــای انگلیــــس
تألیف داکترعبدالرَّحمن زمانی

حقایق نهفتۀ تاریخ وطن مان بالاخره بانوشته های دانشمندان حقنگر کشف میشوند. نویسندۀ عالیقدر ودانشمندمورخ ارجمندجناب داکترعبدالرَّحمن زمانی که اصلاً یک طبیب مسلکی میباشد،  کتب متعددی رادرخصوص تاریخ وعلم طب تألیف وبدسترس علاقمندان گذاشته است. تألیف تازۀ مولف گرامی جناب زبانی بنام (بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس) میباشدکه درین اواخردر 639 صفحه درجلال آبادبطبع رسیده،  که ازنگاه قطع وصحافت بسیارفوق العادگیها دارد.

ادامه مطلب
 
اینجـــا یک مَــــرد، آنجـــا چنـــد نامَــــرد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط یما خراسان پور   
پنجشنبه ، 17 اسفند 1391 ، 12:49

درنگـــی بر چنــد عملــــکرد یـــاران شـــهید مســــعوددرنگـــی بر چنــد عملــــکرد یـــاران شـــهید مســــعود

پیش از هر مقدمه یی باید تذکر بدهم که دید من نسبت به شهید مسعود، چکیده یی از برداشت ها و مطالعات من و همینگونه ملاقات و دیدار با دوستان آن شهید عزیز است.هرگز از سر تملق و تعلق به او نگاه نمیکنم، بلکه من او را قهرمانی میدانم که برای مردمش قربانی شد.

پیش حرف:
احمد شاه مسعود یکی از معدود شخصیت هایی است که بیشترین ابراز نظرهای مدون در باب او وجود دارد.از شخصیت های عادی تا فلم سازان و نویسنده گان جهان و از نخبه گان افغانستان تا نویسنده گان و شعراء به او پرداخته اند.او از دید اکثریت این طبقات، یک قهرمان است.

ادامه مطلب
 
(گفت و شــنودی با یــک پژوهشــگر اســـلام و قـــرآن) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط سلیمان کبیرنوری   
پنجشنبه ، 17 اسفند 1391 ، 14:20

محمد عالم افتخارآیا "علما"ی سرکاری پاکستان؛ دانشمندان اسلامی استند؟
آیا علمای افغانستان و پاکستان؛ اهل صلح و سازندگی میباشند؟
اندیشه و تحلیل و استنتاج بکر و منظم برای بیرون رفت از تهلکه!

نوری: سلام عرض میکنم افتخار عزیز!
افتخار: سلام و درود بر شما. آرزومند سلامت کامل شما و فامیل عزیز تان استم.سلیمان کبیر نوری

نوری: اگر راست عرض کنم هدف از این تماس با شما؛ نه کدام مصاحبه و گفت و شنود است و نه کدام تعارف و تبصره در مورد خود شما و اندیشه ها و کار های شما. بیحد بغض و خفقان دارم. درد پشت درد؛ مسئاله پشت مسئاله؛ ازهمه سو جهل و جنون و جنایت میبارد؛ گشایش و فرجی که نیست نیست ولی به حدی اوضاع به طرف شومی و تباهی شتاب دارد

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 17 اسفند 1391 ، 14:25
ادامه مطلب
 
بیهقـــی را «خــارجــی خــوانــدن» خــری است PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط کمباور کابلی   
جمعه ، 18 اسفند 1391 ، 08:39

 بیهقـــی را «خــارجــی خــوانــدن» خــری است
کــــــــرزی بی اختــــیار، بی هنر
تحفـــــــه ء تحمـــیلی بوش پسر

فرش سرخ افـــکند به راه اجنبی
زد اتـــــن در بـــارگــــــاه اجنبی!

ادامه مطلب
 
انفجـــار در خلــــوت آبـــی نیـــروانـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط پرتونادری   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:42

 انفجـــار در خلــــوت آبـــی نیـــروانـــا یــاد دهـــانی کــوتــاه:

یازدهم مارچ یکی از سیاه ترین روز ها در تاریخ افغانستان می تواند به شمار آید. طالبان در همین روز بود که آن دو تندیس بزرگ بودا را به خاک یک سان کردند و چنان فاجعه یی پدید آوردند که دیگر به هیچ صورت نمی توان آن را جبران کرد!
پرتونادریآن ها دوازده سال پیش تندیس های بزرگ بودا در بامیان را انفجار دادند، که خود انفجار تاریخ بود و ویرانی فرهنگ. شاید دهن کجی بود به سوی آنانی که تا بر سکوی گزافه گویی های خود فراز می آیند، از تاریخ پنج هزار ساله سخن می گویند و چه ها و چه های دیگر.

ادامه مطلب
 
افغــانســتان، رســانه­ ها، تعصب، منــافع مــلی و ســانسور اخــلاقی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط وحید پیمان   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 12:34

افغــانســتان، رســانه­ ها، تعصب، منــافع مــلی و ســانسور اخــلاقیطی ده سال گذشته، افغانستان با رشد چشمگیر رسانه­ها روبرو بوده، رسانه­هایی­که یکی پی دیگری متولد شدند و از بدو تولد تلاش­ این رسانه­ها برای مطرح شدن و پیشی گرفتن از یکدیگر توام بوده است.

رشد چشمگیر و کم سابقه­ رسانه­ها تاثیر شگرفی بر روح، روان و اندیشه همه انسان­ها گذاشته است. آیا در افغانستان، رسانه­ها ملی می اندیشند؟ آیا ملی اندیشیدنِ رسانه­، استقلال رسانه­ای را زیر سوال می برد؟ اصلا تعریف رسانه­ها از منافع ملی و میهنی چیست؟ آیا رسانه­های افغانستان به منافع خود بیشتر علاقه­مند اند یا منافع ملی؟

ادامه مطلب
 
آخــرســـر اراده و آرمـــانش چی هست و چــه می خواهــــد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:13

آخــرســـر اراده و آرمـــانش چی هست و چــه می خواهــــد؟تعصب را کمـــــر دربسته چـون شیر
شده بر من سپر، بر خصم شمشیر
(نظامی)

آشنایی من ازدور با نام این آغا جان بنام حامد کرزی ازنخستین روز های که تازه به نهردرسن کارته4 کوچیده بودند بناشد، خداوند ببخشاید مرحوم محمد طاها کوشانشهید قبله گاه شانرا، خانه شان پشت زمینهای بانک ملی دهمزگ و نزدیک خانۀ مرحومان صدیق الله رشتین وارسلان سلیمی بود، ولی یک چیزیکه درفرهنگ شان دیده نشده بودآمدن  پدروپسران به مسجدبودکه حتی درنمازهای عیدوتراویح ماه رمضان شریف نیزکسی ندید!

ادامه مطلب
 
فـــرزانه مــردی از دیــار آزادگــان PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط کامل انصاری، کاسترو ویلی ـ کالیفورنیا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:45

داکتــر ســیدهـــاشم صـــاعد درجمــع رفتگـــان پیـــوست.داکتــر ســیدهـــاشم صـــاعد درجمــع رفتگـــان پیـــوست.

هشتادوپنج سال پیش درخانوادۀ معزز ومحترم کابل زمین کودکی چشم به جهان گشود که نامش را (سیدهاشم) گذاشتند. او از کودکی طفل هوشیار وتیزهوشی بود که فروغ نگاهش آینده تابناکی رانمایان میساخت. درایام جوانی دلیرمردی که دردهای کشورش راکم نگاهانه نگاه نمیکرد،  لیسۀ نجات رابه پایان رسانید،  فاکولتۀ حقوق راسپری کرد و شد مامور ومعاون ومدیر وسپس استاد فاکولته گردید. درجۀ داکتری رادر شهرکلن آلمان به پایان رسانید.

ادامه مطلب
 
درخشـــش مــوزیک نــوازان جــوان در دو محفــل باشــکوه ورجینیــا و واشــنگتن PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط هفته نامۀ امید   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 10:30

درخشـــش مــوزیک نــوازان جــوان در دو محفــل باشــکوه ورجینیــا و واشــنگتن

ای چنگ گسسته نغمه کن ساز   باروح شکســـته شــو همآواز
گه گه بگو به شـــــــوق و ذوقی   زآن عشق نهان لطیفـه ای باز
آن سان بِسرا که مـــاکنیم فهم   بیگــــــانه مبـــــــاد واقف از راز

بخش نخست این گزارش که همکاردانشمندجناب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی تهیه فرموده، درشمارۀ پیشین تقدیم شد،  بخش پایانی آنرا در ذیل مطالعه فرمایید،

ادامه مطلب
 
نمایشـــگاه بیــن المــللی توریســتی (جهــانگــردی) ســـال ۲۰۱۳ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:13

بزرگترین نمایشگاه بین المللی توریستی و جهانگردی برای 47 مین بار با حضور کلاوس ووریت صدراعظم ایالت برلین و ده ها وزیر فرهنگ و جهانگردی کشورهای اشتراک کننده و با شرکت بیش از 10 هزار شرکت جهانگردی از 188 کشور جهان روز چهار شنبه 6 مارچ 2013 میلادی در برلین افتتاح گردید.

ادامه مطلب
 
صلـــح بــا طالبــــان از تــوهـــم تــا واقعیــت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرهاد خلیلی   
دوشنبه ، 14 اسفند 1391 ، 11:46

فرهاد خلیلیبا توجه به دهشت جنگ در جهان امروز صلح بصورت یکی از هدف های بنیادین کشور ها در آمده است. هویداست که در جنگ منابع انسانی و مادی تلف می شود و معمولاً آن چه با جنگ بدست می آید کمتر از آن چیزی است که از دست می رود.

در جریان دهه های اخیر در کشور ما صلح یک حالت غیر عادی و جنگ پدیده و وضع عادی بوده است.

ادامه مطلب
 
صبـــح امیـــد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط مهندس امیر فروغ   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:39

مهندس شاه امیر فروغ
مـیـانِ سینـه هـا غـم را تـو بـنـگـر
سرشک ازدیده هــا، یَم را تو بنگر

شقایـق هـا همـه پرپر شد و رفـت
بـیـا بنگـــــــــر مُـحـرّم را، تـو بـنـگـر

ادامه مطلب
 
شـــیون زنجیـــر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط آصفه صبا   
سه شنبه ، 22 اسفند 1391 ، 11:50

آصفه صبا

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن
نگاهم سرد و بي باور
روانم خسته و خاموش
نواييم ساز هستي را فراموش
قفس تنك و دلم محجور
رۀ پويم بسوي نور
ره يست بر پيج و خم دانم

ادامه مطلب
 
ادامــه خاطــرات تلـــخ ســـفر كـــابل و مبحث PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سيد فضل احمد «پيمان» ازهرات   
پنجشنبه ، 17 اسفند 1391 ، 14:12

واي ازان دم كــه بگنـــدد نمـــك

چند هفته قبل مطالبي را در ارتباط به سفريكه به كابل داشتم، تحت عنوان «واي ازان دم كه بگندد نمك» در صفحه هاي انترنتي ارسال كرده بودم و از عكس العمل زشت مرستيال صاحب لوي ثارنوالي اينطور شكايت نموده بودم.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 506

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 241

SHAFI AYAR - 242

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 285 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.