Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

داکتـــرانیکه بــالای مــریضـــان تجـــارت میکننــد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سیدروح ا لله "رحمت زاده"   
سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 07:34

 سیدروح ا لله "رحمت زاده"دود، گرد وخاک هوای شهر کابل را کثیف ساخته بود. بابه جانکن که چشم درد بود. نزد دوستتش خاکسار بیکار رفت تا از وی مشوره بگیرد که کدام داکتر لایق وخوب است که پیشش برود.
خاکسار بیکار برایش گفت اگر از من مشنوی نزد هیچ داکتر نرو زیرا اول خو ما اوتو داکتر لایق نداریم که مرض را تشخیص کرده بعدآ تداوی را شروع کند. ثانیآ دواهای که تجاران ما وارد می نمایند اکثرآ تاریخ تیر شده وبی کیفیت است. باز اگر جور هم شدی چند روزه خاد بود.

ادامه مطلب
 
ارتـــش ســـرخ خـــارج شـــد، امــــا جنـــگ مـــا ادامـــه یـــافت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:28

ارتـــش ســـرخ خـــارج شـــد، امــــا جنـــگ مـــا ادامـــه یـــافتپس از امضای توافقات ژنو درحوت ۱۳۶۷ مطابق اپریل ۱۹۸۷ روند خروج ارتش سرخ از افغانستان در ۱۵ ماه مه ۱۹۸۷ آغاز شد، و درمدت ده ماه این روند تکمیل گردید.دکتر صاحبنظر مرادی

آخرین پادگان اردوی شوروی در ۲۶ دلو ۱۳۶۸مطابق ۱۵ فیبروری ۱۹۸۹ بقیادت جنرال بوریس گروموف وتحت نظر سازمان ملل متحد از پل "دوستی" حیرتان عبور نمود و وارد ترمذ گردید، وبه یک خبرنگار اظهار نمود که "هیچ سرباز یا افسر شوروی پشت سرمن باقی نمانده است".(1)

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 اسفند 1390 ، 09:46
ادامه مطلب
 
مــردم بپــاخیـــزید، نگــذارید؛ اینبــار پاکســتان وشبکـــه هــای هــراس افگـــن،... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط شیربهادر   
چهارشنبه ، 26 بهمن 1390 ، 16:22

"مــردم بپــاخیـــزید، نگــذارید؛ اینبــار پاکســتان وشبکـــه هــای هــراس افگـــن، آدم ربــا، قــاچاقچیـــان مــواد مخــدر اینبـــار "بســم الله محمدی" قــامت اســـتوار ارزش هــای مـــلی ومحافـــظ تمـــامیت ارضی، نوامیـــس مـــلی، عـــزت وســـلامت افغــانســـتان را هـــدف دشــــمنانه قـــرار دهـــد؟""مــردم بپــاخیـــزید، نگــذارید؛ پاکســتان وشبکـــه هــای هــراس افگـــن، آدم ربــا، قــاچاقچیـــان مــواد مخــدر اینبـــار "بســم الله محمدی" قــامت اســـتوار ارزش هــای مـــلی ومحافـــظ تمـــامیت ارضی، نوامیـــس مـــلی، عـــزت وســـلامت افغــانســـتان را هـــدف دشــــمنانه قـــرار دهـــد؟"

شیر بهادرپاکستان که در کنار زدن امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان که درتاریخ هرگز درسطح آن مدیر مدبر. هوشمند. صادق. افغانستانشمول وسپاهی سرسخت مدافع ارزش های ملی را کمتر تجربه نموده بود. نقش مدیریتی داشت. مانند مارعفی این بار درصدد حذف یکی دیگری ازچهر های نامدار وقوی پنجه ای محافظت افغانستان آقای بسم الله محمدی وزیر توان مند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 08:05
ادامه مطلب
 
حــل صــلح آمیــز اختـــلافها، یگـــانه گـــزینۀ قـــانونی حــل اختــلافهای بــین المــللی است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:09

عید محمد عزیزپورحــل اخــتلاف بــا جنــگ یــا بــا صـــلح؟
امریکا و متحدانش برای نیل به هدفهای اقتصادی، سیاسی و راهبردی خویش، پس از پایان جنگ ‏سرد، بیش از هر زمان دیگر، به جنگ و تهاجم مسلحانه دست زده اند. حال اینکه در همین دوران ‏شعارهای قانونسالاری، حقوق باوری، دفاع از حقوق بشر و گسترش مردم سالاری بیش از هر زمان ‏دیگر از سوی آنها غوغا آفریده است. هرچند که احترام به موازین و اصول حقوق بین الملل شرط ‏مهم تامین این شعارهاست. ‏

ادامه مطلب
 
ســـیاســـیون ابن الـــوقت یـــا عــاشــــقانی تـــاج و تخت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:16

احمد سعیدیتاريخ، را آميزه اى از افكار، عقايد و آداب و رسوم در گستره زمان گفته اند و بيان واقعيات آن به واقع نگرى و روشن بينى نياز دارد. پرداختن به مقطعى از تاريخ بدون درك و شناخت واقعيات حاكم بر آن، كارى به دور از شيوه تحقيق بوده و پرداختن به تحلیل واقعيت ها و تحليل آن همراه با دخالت حبّ و بغض ها هم شيوه كم اثر است. تحليل تاريخ چهار دهۀ اخير کشور م از اين روش ها به دور نمانده، و اين خط در منابع واقعه نگارى افغانستان معاصر قابل مشاهده است.

ادامه مطلب
 
ایدیــولـــوژی مـــلی؛ یا نظـــرات و راهکـــار هـــای مشـــترک بـــرای مـــلت بـــودن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط دوکتور جهش   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 04:22

درست سی وهشت سال قبل در سنه 1352که تازه سند فراغت دانشکده طب را بدست آورده بودم هر روز مقوله آیدیولوژی ملی را که به تاسی از گفته رهبر سردار محمد داود خان صدها بارازرادیووجراید پخش می شد می شنیدم و نظر به شناختیکه از آیدیولوژی های معاصر و مکتب های سیاسی داشتم مرا وا میداشت تا آنچه را که در جهان، در وطن ما، در دولت و شهر ما میگذشت تعقیب نمایم و در مورد آن نظری داشته باشم مخصوصا دو کلمه آیدیولوژی وملی که به نظرم خیلی ها مهم جلوه میکرد مرا خیلی آزار میداد.

ادامه مطلب
 
عبـــور از مقـــابل دیــوار هــای بلنــد ســـنگی "بلنــد هــای پست" بهــایی کمتـــر از آبـــرو نمی خــواهد. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 04:56

مهرالدین مشیدابن سینا فیلسوف نامدار خراسان دیروز و افغانستان امروز سخن جالبی دارد. وی میگوید که او از موجود شاخدار بیشتر از هر کسی می ترسد. راستی هم از شاخدار باید ترسید؛ زیرا او مسلح با شاخ های بلند است که برای حمله آماده گی عام و تام داشته و زدن و کشتن انسان هم برایش امر ساده یی به شمار میرود؛ گرچه در میان حیوانات شمار زیادی اند که از داشتن شاخ های بلند و باریک برخوردار اند٬ زیرا لازم آمده تا برای دفاع از خود  چنین سلاحی را در اختیار داشته باشند؛

ادامه مطلب
 
هـــراس وزیــر دفـــاع آلمـــان آقــای تومــاس دی میـــزیر از تغیــر جناح دادن قوتهــــای امنیتی افغـــان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین آلمان   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 04:05

محمود منجم زاده برلین آلمانآیـــا غــرب نیـــروی جنـــگی بــرای طالبـــان آمـــوزش میـــدهد؟
به نوشته روز نامه فرانکفورترآلگماینه و بقول از وزیر داخله آلمان آقای توماس دمیزیر اگر نیروهای امنیتی افغانستان طوریکه درنظرگرفته شده است، کاهش یابد امکان دارد تا 120 هزار ازنیروی امنیتی افغانستان با طالبان بپیوندند.
او با تازگی به افغانستان سفر نموده و از نیروهای آلمانی درشمال افغانستان دیدن نموده است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 08:03
ادامه مطلب
 
ســــکوت ســــپید PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط ربانی بغلانی   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:21

شاعران زبان فارسی با زمستان، این فصل عبوس ودلازارونماد کرختی طبیعت - اگربه زبان شاعرانه بگوییم فصل سکوت سپید ورازآلود- چی میانه ای داشته اند؟ تا جایی که بررسی های بنده نشان میدهد درشعرفارسی زمستان حضورکم رنگ داشته اما دررابطه به بهاروگل و شکوفه وباغ ودرخت وسبزه وچمن تا دل مان بخواهد عنایت وهنرورزی روا داشته شده است.

ادامه مطلب
 
ســاختار ســیاسی وناتــوانی درارکـــان اداری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ   
چهارشنبه ، 26 بهمن 1390 ، 15:05

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذنشست اعضای جبهه ملی با اعضای کانگرس امریکاه آقای دانا رورباکر عضو کمیته روابط خارجی امریکاه وچند کانگرسمن دیگر دربرلین که به دعوت موسسه اسپن ترتیب شده بود وقرار اظهارات اعضای جبهه ملی که در این نشست اشتراک نموده بودند روی موضوع سیستم سیاسی آینده درافغانستان بحث و تبادل نظر بعمل آوردند که این نشست واکنش های گسترده وتندی را درداخل کشوروهمچنان در بین افغان های بیرون مرزی برانگیخت که منجر به نشراعلامیه ائی ازجانب وزرات خارجه افغانستان گردید

ادامه مطلب
 
نگــرانی مــردم فــاریاب، از افــزایش ناامنی هــا درین ولایت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط قلیچ افشاگر اندخویی   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:25

طی ده سال گذشته مردم افغانستان در انتظار آمدن صلح و ثبات پایدار و سراسری در کشورشان بوده و هستند و این خواسته اصلی هر افغانی است تا در پرتو امنیت و ثبات دائمی و پایدار بتواند برای رشد و آبادانی و ترمیم خرابیهای موجود در کشورش همت گمارد. اما در نگاهی به اوضاع امنیتی افغانستان به خوبی پیداست که نا امنی ها همه ساله در این سرزمین تشدید شده و گروههای تروریستی و مخالف دولت بر تحرکات و فعالیتهای خود به شدت افزوده اند.

ادامه مطلب
 
بیســـت ودو ســــال از خـــروج اول تـــا خــــروج دوم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 04:59

بیســـت ودو ســــال از خـــروج اول تـــا خــــروج دومروز بیست وشش دلو روز خروج نیرو های اشغالگر شوروی سابق از افغانستان است که از آن روز تا حال 22 سال بر تاریخ پر ماجرای افغانستان افزوده شده است، اما متأسفانه این خروج ویا شکست پایان اشغال در افغانستان نبوده است وطی این بیست دو سالاحمد سعیدی افغانستان چندین اشغال وتجاوز دیگر را تجربه کرده است: اینکه این روز ها از لحاظ تاریخی سیاسی واجتماعی چه پیامد برای مردم افغانستان داشنته باید از ابعاد مختلف مورد بر رسی قرار گیرد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 06:16
ادامه مطلب
 
داكتـــر عبــدالـــرحمن اســـتثناءِ بـــود در پهـــلوي مســـعود شـــهيد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد كبير عبادي   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 04:29

داكتـــر عبــدالـــرحمن اســـتثناءِ بـــود در پهـــلوي مســـعود شـــهيد تحولات سياسي نظامي افغانستان درچهل سال اخير فراڒ ونشيب هاي ڒياد را پيموده بخصوص تاريخ شفاهي اين كشور آنقدرپيچيده اڒرمڒ و راڒ ومشبوع اڒدگرگوني هاي سليقه يي و متاثر اڒ گرايش هاي فرديست كه تعقيب راه قانومند ودرك قانومندي هاي تاريخي جامعه را دشوارمينمايد، چون بستر تحولات نظامي سياسي چهل سال اخيرسخت نامتواڒن ومتاثر اڒفعاليت فردي ويا گروهي وكودتاهي بوده، چنانچه تحولات سياسي افغانستان هيچگاه محصول ونتيجه كار دوام دار سياسي نبوده

ادامه مطلب
 
مســـئلهء هســــتوی ایـــران وبحــــران افغـــانســــتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط عبدالحی نزهت   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:48

عبدالحی نزهتانقلاب اسلامی ایران با تاخیر چندماهه بعداز کودتاه ثور بوقوع پیوست، افغانستان که بصورت تدریجی با کمک ومساعدت های اتحاد شوروی در حیطۀ نفوذ آن کشور قرار گرفت،این دگرگونی وتغیر رژیم در کابل برای امریکا وغرب تعجب آور نبود،چون قبلا امریکایی ها افغانستان را ساحۀ نفوذ شوروی میپینداشتند.

ادامه مطلب
 
«بهـــار افغـــانســتان» در زمســـتان اســـارت ایدئولـــوژیک پاکســـتان؟؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 04:43

محمد عالم افتخارادامـــهء بحث "شــناخت و دانش؛ وثیقــهء نجـــات درعصــر امـــروز است!"
عزیزانی که با بنده حد اقل آشنایی دارند؛ میدانند که اینجانب از موارد تجربی، مشخص و کانکریت که در رابطه با آحاد موجود و میسر مردم، نخبه گان و روشنفکران... پیش می آید؛ سرسری نمی گذرم. چرا؛ اگر بناست که «تجربه مادر علم» باشد و دانایی و بینایی و توانایی دماغی و فکری ی بشر از بازتاب های همین تجارب و وقوعات عینی و بلافصل و غالباًّ پیشبینی نشده و برنامه ریزی نشده؛ منشاء و بنیاد گیرد؛ این غنایم به مقیاس عمر و امکانات یک اندیشمند؛ غالباً ارزش استثنایی و چه بسا تکرار ناپذیر دارد.

ادامه مطلب
 
ای کــاش کشــورک غمســتان مــا گلســتان شــود!!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد یوسف صفار   
چهارشنبه ، 26 بهمن 1390 ، 16:14

محمد یوسف صفارمیگویند که قاطع خان "گوشکی" که از گوش راست کر و ازچشمان عاجز و عینک بر چشمان و گوشکی شنوایی به گوش میکند او از دوران جوانی به مطالعه اخبار و جراید سیاسی و غیر سیاسی یعنی وابسطه و غیر وابسطه و دایم به شنیدن رادیو علاقمند بوده که کلکسیونی را از رادیو های شکسته و تحویل خانهء از رونامه ها و جراید، و مجلات در اختیار داشته که متأسفانه درآن زمانیکه جنگ های قدرت طلبی در وطنک ویران ما بوجود آن همه دار و ندارش با خانه ویرانه اش حریق و بیچاره قاطع خان مجبور به ترک وطن مهاجر به کشور چتلستان گردید.

ادامه مطلب
 
اطــلاعیه کـــانون مطــالعـــات و پـــژوهش هــای خراســــان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کانون مطالعات و پژوهش های خراسان در لندن   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 03:52

کانون مطالعات و پژوهش های خراسان در لندن برادران و خواهران محترم،
السلام علیکم و رحمة الله و برکات
کانون مطالعات و پژوهش های خراسان در لندن به سلسهء برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی و پژوهشی خویش کنفرانسی را تحت عنوان "افغانستان وبحث ساختار نظام سياسي" در دانشگاه کینگستون لندن دایر میکند.
سخنران اصلی این کنفرانس محترم "مجیب الرحمن رحیمی" پژوهشگر در دانشگاه ایسکس لندن فرا آورده های پژوهشی اخیرخود را با اشتراک کنندگان کنفرانس در میان می گذارد.

ادامه مطلب
 
اندر بــاب بی بی مهـــرو و پوهــاند عبدالقیــوم وردک PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط بازبین   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:50

اندر بــاب بی بی مهـــرو و پوهــاند عبدالقیــوم وردکدر سنه ۱۳۹۰ه. ش در قلمرو شاه شیران قبله عالم حامدشاه خان کرزی که در دربار او وزیران و مستشارهای عاقل، عالم، بادرایت و دوراندیش زیاد بودی که یکی وزیری بودی اندر طایفه همیشه مقرب دربارها یعنی وردک، که نرده های ترقی را به سرعت باد طی بکردی و مقرب خاص و همدم یاور مخصوص قبله عالم بشدی. او را فاروق خان وردک نامیدندی.

ادامه مطلب
 
"کـــه وردک دی مقـــرر شی، پشـــتانه دی منتظـــر شی، نــور دی ورک شی" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط شیر بهادر   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:06

شیر بهادراین شعار ودکتورین سیاسی، میکانیزم گزینش ومقرری های نزد آقایان عمر وردک، قیوم وردک وبرنامه عملی تطبیقی آقای فاروق وردک مسند دار وعلمبردار اندیشه های متحجر قبیلوی وزرای قبلی وبدنام وزارت معارف درچهار ده قبل کشور است. بدون هیچ گونه تردید یکی از اشتباهات جبران ناپذیر آقای کرزی جابجایی آقای فاروق وردک در پُست های کلید اداره امور وبعدآ وزارت معارف بمثابه کانون "آموز وپرورش" نونهالان فردای کشوراست.

ادامه مطلب
 
څــارندوی دخلــکو خدمتــگار - یـــا- پــولیس ضــامن امــن عـــامه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جلال پیروز   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 03:39

جلال پیروزداســتان کــوتا:
مرد پا افتادهء دهاتی باکمر دوقات روی بام خانهء گلینش را از حضور برف سنگین شب گذشته پاک میکرد- دانه های عرق از لای چروک پیشانیی او بهم پیوسته بپایان راه کشیده وازنوک بینی چون اشک یتیمان نثار زمین میشد - پیراهن نازک مرد ازاثرشدت عرق بدن ناتوان کاملا" نمناک بنظر میرسید.
دو سربازپولیس خسته وسرگردان با بوتهای کنده – پاچه های کوته ودراز سرمیرسیدند – بادیدن مرد کهنسال یکی بدیگری دیده مردرا به پایین خواندند.

ادامه مطلب
 
ســرنوشت یگـــانه سینمــای هـــرات که به دست طالبـــان تخــریت شــد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
پنجشنبه ، 27 بهمن 1390 ، 05:55

محمود منجم زاده برلین المانسینمای ولایت هرات احتمالآ درسال 1316 خورشیدی ساخته شده است در اوایل نایب الحکومه عبدالرحیم خان نایب سالار درهرات طرح سینمای درهرات مورد بحث بود وهمزمان به حکمرانی شجاع الدوله سنگ تهداب سینمای هرات ریخته شد ولی به احتمال قوی آغاز تعمیر سینمای هرات در زمان غلام فاروق خان نایب الحکومه به اتمام رسید یعنی میتوان گفت ختم بنای سینمای درسال 1316 صورت گرفته و افتتاح شده باشد.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 486

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 218

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 237 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.