Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جمـــال تـــو را می بینــــم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط م. ناقد   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 15:46

م. ناقدتجلی جمال تو را در آینۀ طبیعت،هر لحظه تماشا میکنم. و در زیبای غروب خورشید، جمال تو را میبینم. که چگونه این طبیعت سبز، در هنگام غروب از فراق حسن تو رنگ تاریک شام را به خود میگیرد.
در طلوع خورشید بهاری که نور امید به رگ های صبح میدمد باز جمال تورا می بینم.
و می بینم چگونه گیا هان به استقبال چهره گرم آفتاب صف بر می کشند. و با خمیازه حیات نو، جان تازه می گیرد.
جمال تورا می بینم!

ادامه مطلب
 
شـــرح داســـتانهــا در اســـرار خـــودی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عزیز احمد حنیف   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:36

عزیز احمد حنیفمقـــدمـــه:
مجموعه مثنوی اسرار خودی، بزرگترین شاهکار فکری اقبال است که در سرایش اشعار آن از مرشد روشن ضمیر رومی که از وی به میر کاروان عشق و مستی تعبیر می کند و منزلش را برتر از ماه و آفتاب می داند، تقلید کرده است.
این مجموعه شعری، فقط از دو لحاظ به مثنوی معنوی شباهت دارد: یکی از ناحیه قواعد ادبی که در قالب مثنوی سروده شده است و دوم از ناحیه نقل برخی امثال و حکایات با خیالپردازی های خاص عارفانه و ژرف نگری به باریکی هایی که از چشم کور ذوقان پوشیده مانده است.

ادامه مطلب
 
ســـتم د ر آتــش انــدازیم و طـــرح نــو در انـــدازیم. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میراحمد لومانی   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 17:42

میراحمد لومانیبنام خداوند

جامعه؛ اصالت و هویت
شالوده، بنیاد و اساس مشخصه اصالت فرد و جامعه، در گرو داشته های فرهنگی و پیشینه تاریخی آنها نهفته است. فرهنگ، تاریخ، و داشته های مادی و معنوی پرورش یافته در بستر تاریخ جوامع و ملل، این در حقیقت آیینه یی است جهت بازگو یی حیثیت، اعتبار و غرور ملی کتله های مشخص از فرهنگ های رایج در جامعه جهانی.

ادامه مطلب
 
حامــد شــیزی از ترس همســایگان مســلمان با امــریکای نامســلمان پیــمان دوســتی می بنــدد! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 15:55

حامــد شــیزی از ترس همســایگان مســلمان با امــریکای نامســلمان پیــمان دوســتی می بنــدد!

بیچاره حامد شیرزی برعلاوه خیلی عیوب و نقایص دیگر از بخت بد به مرض شیسوفرینی هم مبتلاست.
یکی ازعلایم این مرض اینست که مریض خود را همیش تحت تعقیب دشمن احساس کرده و حتی در چاردیوار خانه اش هم احساس امنیت نکرده و در هراس است که مبادا دشمن از سوراخ کلید و یا دودکش بخاری بخانه داخل شده و او را بقتل برساند.

ادامه مطلب
 
یک توضیــح ضــروری پیــرامــون طــرح تشـــکیل «بنیـــاد گــوهــر اصیـــل آدمــی» PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:55

سلیمان کبیر نوریسخــن و عــرض نخست:
درین بیش و کم یک ماه اخیر که بار مسئولیت بسیار سنگین ولی هیجان آور و روحنوازی را به دوش داشتم ؛ خواب و بیداری ام گد و ود شده بود. حالم بسیار تغییرات پیدا میکرد ؛ گاه بسیار هراسان و دست پاچه میشدم و گاه بسیار احساس خوشوقتی و خوشبختی میکردم.

ادامه مطلب
 
کنفــرانس یک روزۀ شــهر برلیــن حــزب ســبزهــا در مــورد افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط د. صلاح الدین سعیدی   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:17

د. صلاح الدین سعیدیتشکیل کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های ملی و بین المللی و بحث بر مسایل مطرح کشور ما، منطقه و صلح یک امرضروری، حیاتی و مثبت اند. باید نشست، بحث کرد، گفت و شنید و راه های حل برای خروج از منجلاب تباه کن را که دارد افغانستان ومنطقه به آن مبدل گردیده جستجو کرد.

ادامه مطلب
 
طـــرح بیطـــرفی دایمــی و غیــرنظـــامی شــدن افغــانســتان بســود صــلح وثبــات منطقــه وآینــده ی جهــان است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکا دمیسین دستگیر پنجشیری   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 14:02

باشد ســپه و تیـــــر و کمــــانم، قلمـــم
همســــنگر خلــــق قهـــرمـــانم، قلمـــم
تا خامه ی من "فروغ هستی" من است
باشد ســــپر نســـــل جـــــوانم، قلمـــم
"فروغ هستی"

اکا دمیسین دستگیر پنجشیریدر ربع آخر سده ی بیست باری تنظیمهای بنیاد گرا طالبان، القاعده، اخوانیان مصر، وهابیان و"شهادت طلبان " کشورهای خاورمیانه ی عربی تیرورزم بین المللی، مافیای مواد مخدر !" ازسوی محافظه کاران کهن ونوین انگلیس وامریکا این بازیگران بازیهای بزرگ نو سیاسی به افغانستان صادرشد و کشور درحال رشد ومستعد به تکامل ما به میدان جنگ و بستر خونین کشمکشهای تنظیمها ی بنیادگرا وطالبان تبدیل گردید وبه شکل چندین اقلیم ملی -مذهبی دینی قومی وزبانی مخالف ومختلف درآورده شد.

ادامه مطلب
 
جرگـــه عنعنـــه يي و مشـــروعيت نمـــادين كـــرزي PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط جاويد روستاپور   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 14:19

 جاويد روستاپورپس از كش و قوس هاي فراوان و مخالفت هاي جدي مخالفان سياسي حامد كرزي در رابطه به برگزاري جرگه عنعنوي، سر انجام وي موفق شد تا بيش از 2000 تن را از سراسر افغانستان دور هم جمع نموده و جرگه عنعنوي را برگزار كرد.
هرچند پيش از برگزاري جرگه، برخي از نهاد هاي سياسي، فعالان جامعه مدني و اعضاي مجلس راه اندازي اين جرگه را غير قانوني و در مخالفت جدي با قانون اساسي كشور، پارادوكس سنت قبيلوي با مدرنيته و به مثابه ابزار قدرت برای توجیه سیاست‌های رسمی عنوان نموده،

ادامه مطلب
 
روزنــه هـــای رو به بیـــکرانه گـــی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:44

(یاد داشــتی بر گــزینهء رباعیـــات بیـــدل)(یاد داشــتی بر گــزینهء رباعیـــات بیـــدل)
گزینهء رباعیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، سومین گزینهء شعر های اوست که به همت دانشمند گرانقدر مهندس عبید صافی، انتشار پرتو نادرییافته است.پیش از این عبید صافی گزینه های جداگانه یی از غزلها و مثنویهای بیدل را نیز به نشر رسانده است.مهندس عبید صافی از همان روزگاران نو جوانی تا هم اکنون یکی از دلبسته گان شعر و اندیشه های بلند عرفانی و صوفیانهء بیدل است. او این روزها در تلاش آن است تا با ایجاد یک نهاد عملی- فرهنگی زمینه پژوهش در پیوند به ابعاد گوناگون شخصیت فرهنگی،اندیشه ها و شیوه های شاعری بیدل را فراهم آورد.

ادامه مطلب
 
دودیــزه مشــورتي لــویه جرګــه که یــوه بله دوکــه؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:32

 دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی  په افغانستان کې جرګه یوه دوديزه قبايلي غونډې باندې اطلاق کیـږي چې پښتانه قبايل يې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره جوړوي. د داسې او ورتــــــه مثبتو دودنو څخه نه یواځې په افغاني ټولنه کې بلکې په بعضی نورو انساني ټولنو کې د هغوی د انکشاف او پرمختګ په ټاکلو برخو او پړاونو کې ګټه اخیستل شوې او کـیـږي. داسې دودونه او دژوند د مسایلو دحل د تګلاری میتودونه خپل منطق، مشروعیت او د تاریخي او دیني اصولو او مبادیو په لرلو سره خپل اساس او اعتبار لري.

ادامه مطلب
 
به دوســتان مســئول در حــزب متحد مــلی! PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط جلال پیروز   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:23

جلال پیروز آنانیکه غم مردم مرگ ونابودیی ایشان - و سعادت مردم معراج انسانییت شان بشمار میرود!.
باعرض وادای ادب فراوان ولی با زبان صریح ورسا بدینوسیله آرزو میرود از صداها واز هنجره های دردناک و خسته - اما بازهم امیدوار بشنوید!
اینصداها دیده نمیشوند اگر گوش بصیرت دارید و از پنجاه سال گذشته درس های عبرت گرفته اید باورمندم باید روح وروان تان به گوشهای رسا وحقیقت شنو مبدل گشته باشد - باهمین اعتبار پیشنهاد میشود بشنوید آنچه راکه سالها شنیده اید -

ادامه مطلب
 
لــویه جرگــه عنعنــوی مشــورتی و آینــده مــادروطــن عــزیز ما افغــانســتان. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط انجنیر فضل احمد افغان   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:58

انجنیر فضل احمد افغانبلی من در مقاله مؤرخ 11نومبر2011م.نکاتی راجع به متن اعلامیه ستراژیکی امریکا و افغانستان به عرض رسانده بودم که هدف از دائر نمودن لویه جرگه مصلحتی خاک زدن به چشمان به اصطلاح نماینده گان ملت ضعیف و ناتوان, برای قبولاندن اعلامیه ستراتژیکی پیشنهاد شده امریکا بمنظور ساختمان پایگاه های نظامی شان میباشد.

ادامه مطلب
 
تبعـــیدیان تــاریخ حمـــاسه آفـــرینان و قهــرمـــانان واقعــی تــاریخ هســتند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 17:33

مهرالدین مشیدتبعیدیان تاریخ کشتی نشستگان خون و شهادت اند که از ژرفای حوادث تاریخ برخاسته و در موجی از توفان ها و خیزش ها ذورق شکستهٔ تاریخ را به سوی ساحل نجات به پیش کشانده اند و با همهٔ نیرو لحظه یی هم از راندن آن به پیش فروگذار نکرده اند؛ اما این عاشقان آزادی و دل باختگان نجات انسان چنان در انسانی ترین جاذبه های خود غرق بودند که جز فکری برای رستگاری مردم خود به چیز دیگری اندیشه ندارند.

ادامه مطلب
 
جوانـــان یعنی آینــدۀ افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ایمل نقشبندی   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 17:24

ایمل نقشبندیافغانستان یکی از کشورهای جوان است که از مجموع 30 میلیون نفر جمعیت تقریبی آن، 10 میلیون نفر در سنین بین 15 تا 30 ساله گی قرار دارند. در واقع بیش از 50% جمعیت افغانستان را طبق سرشماری مرکزی افغانستان جوانان تشکیل می‌دهد. اما اگر پا را فراتر گذاشته و وضعیت جوانان افغانستان را با دیگر کشورها مقایسه نمایم به این موضوع میرسیم که

ادامه مطلب
 
خــودکشـــی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط شادروان فاروق عطایی   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:40

شادروان فاروق عطایی(طنـــــز)

چند روزی بود که فکر خود کشی در دماغم راه یافته بود. شبی رو به زنم گشتانده، گفتم:
_ عزیزم، مه دگه پاک از زنده گی نومید شدم. هیچ روزنه یی برای خوشبخت زیستن ما وجود ندارد... چه امروز، چه فردا آدم باید بمیرد... چه بهتر که مه زودتر بمیرم و ازی جنجال های زنده گی بی غم شوم.

ادامه مطلب
 
درســوگ و اندوه شخصیت فرهنــگی کشــور مرحــوم مــدیر رحمت الله خان (نیــکپی)! PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط نجیب الله جویا   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:01

درســوگ و اندوه شخصیت فرهنــگی کشــور مرحــوم مــدیر رحمت الله خان (نیــکپی)!مرحوم مدیر رحمت الله خان (نیکپی) عمر عزیزش را در راه خدمت در معارف و در راه تعلیم و تربیه فرزندان این کشور صرف کرده که از خداوند اجر بیکران و بهشت برین برای شان خواهانم. وفات استاد رحمت الله خان نیکپی حادثه اسفناکی برای مردم ما وضایعه جبران ناپذیر برای منطقه بوده.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 16:17
ادامه مطلب
 
قـــرار داد اســتراتیــژیک میــان "شـــیر افغـــان و امـــریکا" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:27

 قـــرار داد اســتراتیــژیک میــان "شـــیر افغـــان و امـــریکا"لویه جرگه سنتی حکومت افغانستان درباره همکاری استراتژیک با آمریکا که با سخنرانی رییس جمهور کرزی و دست بوسی صبغت الله مجددی روحانی جاه طلب در کابل آغاز یافته بود، سر انجام روز شنبه ۱۹ نوامبر مطابق به سناریوی حکومت افغانستان با بیانیه اختتامیه و هارون امیرزادهدست بوسی مجدد مجددی با دعای خیر و سلامتی کرزی- مجددی به کار خود پایان داد.
این جرگه سنتی از همان ابتدای راه اندازی توسط حکومت افغانستان با انتقادها و حساسیت های شدید مواجه بود که برخی از این انتقادها بعد از پایان لویه جرگه نه تنها کاهش نیافته است، بلکه شدت بیشتر نیز گرفته است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 18:42
ادامه مطلب
 
خــرســـواری در زیـــر زلـــف PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط نجیب الله دهزاد   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 14:34

نجیب الله دهزادو چنــد خبـــر جـــرگه یی دیگـــر از تلخنــد نیـــوز

شــیر و محــافظـــان پلنـــگی
رییس جمهور افغانستان بمنظور لوی ساختن غیرت اعضای جرگه جهت پذیرش پیمان استراتیژیک با امریکا، فرمودند که: "ما شیر هستیم، امریکا باید با شیر معامله کند....، آنها در خانه شیر غرض نگیرند و فقط اطراف جنگل را محافظت کنند!" طبق تعبیر، این سخنان بدان معناست که در شش سمت این جنگل باید پایگاه های نظامی درست شود، پلنگی پوشان امریکایی در اطراف خانۀ شیر پیره و گزمه نمایند. احدی حق عبور و مرور در جنگل را نخواهد داشت. هیچ گرگ و روباه امریکایی اختیار تعقیب شغالان تروریست در قلمرو شیر را ندارد.

ادامه مطلب
 
افغــانســتان و جهـــان اســـلام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط سید محمد خیر خواه   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:50

بسم الله الرحمن الرحیم

سید محمد خیر خواهجهان اسلام اصطلاح وتعبیری است که بر سرزمین های اطلاق میشود که اکثریت ساکنین آنها را مسلمانان تشکیل میدهند. بعد از آمدن اسلام در افغانستان این سرزمین در توسعه ونشرفرهنگ وتمدن اسلامی خدمات شایانی را انجام داده وشخصیت های بزرگی را بجهان اسلام تحویل نموده ودر زمان بحران وتعرض به دین اسلام همیشه این سرزمین بعنوان سنگر داغ دفاع از اسلام قرار گرفته چنانچه تاریخ معاصر ما شاهد آن است که

ادامه مطلب
 
اظهــار ســپاس از دوســتان نهایت با احســاس PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط احمد "سعیدی"   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:12

 احمد "سعیدی"همدردی شما دردم را بفراموشی سپرد وروحم را بسوی اوج إحساس شما به پرواز آورد تا همدردی وغمشریکی را از بلندای إحساس شما نظاره کنم،بلی من درین مدتیکه در بستر مریضی افتاده بودم لطف نوازشگر دوستان من را از إحساس درد وتب کاملا بی خیال ساخته بود، این محبت،وعطوفت شما انسانیت را در قالب جسم ویا پیکرۀ واحدی به پیش رویم به نمایش گذاشت

ادامه مطلب
 
کنفــرانس یــک روزه حــزب ســبزها درمــورد افغــانســتان دربرلیــن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
شنبه ، 5 آذر 1390 ، 13:17

کنفــرانس یــک روزه حــزب ســبزها درمــورد افغــانســتان دربرلیــنبنیاد پژوهش هاینریش بول که یک نهاد نزدیک به حزب سبزهای آلمان میباشد کنفرانس یک روزه ای را به مناسبت ده سال پس ازکنفرانس بن، اخیرهفته جاری دربرلین برگزار نموده بود که درآن شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان نهاد های جامعه مدنی و همچنین میشایل اشتینر نماینده ویژه المان درامورافغانستان و پاکستان رحمن اشرف سفیر افغانستان درالمان، امرالله صالح ریس سابق امنیت ملی افغانستان،احمد فهیم حکیم معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان و فرانسیس وندرل یکی از برگزار کنندگان کنفرانس بن اول وتعدادی از شخصیت های سیاسی المان درآن شرکت نموده بودند.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 467

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR 200

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 71 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.