Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هموطنــان عــزیز! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط صفوی   
پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 12:47

 استاد ربانی

از آنجائیکه شها دت استاد ربانی ودیگر شهیدان گلگون کفن خراسان زمین با تبانی دستان کثیف قصر نشینان ارگ وبه همکاری دوستان معلوم الحال شان صورت گرفته است و به یقین کامل هیچ جای شک وگمان برای این ادعای مان دیگر باقی نمی ماند. اما موضوعی که بنده را مجبورساخت با شما عزیزان در میان بگزارم اینست:

ادامه مطلب
 
مــراســم فــاتحه خــوانی شــهید پروفیســور اســتاد برهــان الــدین ربــانی رئیــس جمهــور اســبق افغــانســتان در لنــدن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط نسیمی   
پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 12:36

مــراســم فــاتحه خــوانی شــهید پروفیســور اســتاد برهــان الــدین ربــانی رئیــس جمهــور اســبق افغــانســتان در لنــدن
انــالله وانــاالیــه راجعــون

سازمان های اجتماعی و فرهنگی، نهاد های مدنی و فعالین حقوق بشر و پناهندگان افغانستان مقیم بریتانیا در پیوند با شهادت رهبر مقاومت ومتعهد جهاد پروفیسور برهان الدین ربانی مراسم فاتحه خوانی و محفل دعایه وسوگ واری و ابراز غم شریکی با خانواده بزرگ جهاد برگزار مینمایند.

ادامه مطلب
 
درمـــاتم صبحـــگاهـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محسن هدایت   
پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 13:41

درمـــاتم صبحـــگاهـــان
روزســیه زدست قـــدرمــی کشیم ما
دشمن شود،هرآنکـو ببرمی کشیم ما

زین بحـــر پــر زفتنــه وآشــــوب روزگار
د ُرج خـزف بجـــای گهرمی کشیم ما

ادامه مطلب
 
تجلیــل از هفتــه شــهید و دهمیــن ســـالروز شــهادت احمــد شــاه مســعود، قهــرمــان مــلی کشـــور، در شــهر کلتــوری اســتوکهـــولم، ســـویدن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط گزارشگر خاوران   
سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 10:44

تجلیــل از هفتــه شــهید و دهمیــن ســـالروز شــهادت احمــد شــاه مســعود، قهــرمــان مــلی کشـــور، در شــهر کلتــوری اســتوکهـــولم، ســـویدن 

روز شنبه ۱۷سپتمبر ۲۰۱۱، بمنظور یادوبود ازهفته شهید و دهمین سالروز شهادت ملکوتی احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور، محفل شکوهمندی از طرف جمع کثیری از افغانستانیهای متعهد و میهن دوست، شهر زیبا و کلتوری استوکهولم، سویدن گرفته شده بود.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 15:56
ادامه مطلب
 
انگیـــزه هـــای تــداوم جنــگ در افغــانســـتان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط تاج محمد (فعال)   
سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 10:22

تاج محمد (فعال)حوادث خونین و کشتار بی رحمانه هموطنان بی گناه ی ما طی ماه های اخیردرمرکز و ولایات کشور خود دلیل برتکرارجنایات تلخ و تکان دهنده سال های ۱۹۹۲ و سال های حاکمیت رژیم خودکامه طالبان بوده هر بینده و شنونده را بیاد قربانیان بیش از هفتاد هزار (۷۰ هزار) همشهریان کابل فرو میبرد.

ادامه مطلب
 
شــــرح حـــال اســـتاد محمـــد ســـعید مشـــعل (غـــوری) PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط محمد شریف سرشار   
سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 09:56

 اســـتاد محمـــد ســـعید مشـــعل (غـــوری) حاجی محمد سعید (مشعل غوری) فرزند حاجی محمود خان غوری است که درسال 1295 هجری شمسی در قریه نیلی السوالی تیوره ولایت غور متولد و بدامان پدرفاضل و هنرپرورش تربیت یافته، علوم متداله را نزد پدر، عمو و اساتید محل فراگرفته. مشعل از دوران طفولیت به هنر، شعر و ادب علاقه خاص داشت و پدرهنرپرورش که استعداد فطری اورا مشاهده میکرد در تربیه او سعی بلیغ میفرمود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 10:15
ادامه مطلب
 
شــــعار جـــاودانی "دفــاع از وطـــن، تــا یــک کــلاه جـــای" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط اکاد میسین دستگیر پنجشیری   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 15:27

شــــعار جـــاودانی "دفــاع از وطـــن، تــا یــک کــلاه جـــای"
در شــرق میــــانه آتـــش افـــــروخته اند
چشــــمان طمــع به نفت آن دوختـــه اند
در آتش و دود و شعله ی سـرکش جنگ
شـیران خراســان و عـــرب ســـوخته اند
"فــــروغ هســـتی"

اکادمیسین دستگیر پنجشیریفرمانده احمد شاه مسعود درسال 1996م، بانو رافایل معا ون وزارت امورخارجه ی ایالت امریکا را به ا تفاق جناب دکتور حیدر رییس قبلی دانشگاه کابل ورییس فاکولته ی حقوق وزنده یاد "غفور زی"، در تپه ی خوش آب وهو ا و سرسبز استالف ملاقات کرد و دربرابر سیاست بلند پروازانه ومداخله جویانه ی نظامیگران پاکستان وهواداران عربی وجهانی آنان، توجه بانو رافایل را، با پرتاب کلاه پکول خویش برزمین، به این واکنش صریح معطوف ساخت که: مردم آزادی دوست کشورما "تا یک کلاه جای دروطن" داشته باشند به مقاومت ونبرد عادلانه خویش علیه تجاوز حضور ونفوذ نظامیگران پاکستان و منطقه تداوم می بخشند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 30 شهریور 1390 ، 06:09
ادامه مطلب
 
آبســـتن نهـــان؛ وزادنـــی آشـــکار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 14:58

 آبســـتن نهـــان؛ وزادنـــی آشـــکاربنـــام خــدا
سخنــی بــا آقــای داوُد صبــا والــی هــرات؛ وتذکـــری بــه وزیر محتـــرم زراعت
 جناب آقای صبا! مقام ومسئولیت ولایت هرات جایگاه رفیعی است که قدم گذاشته اید؛ وسرنوشت مردمی را تقریبا درید قدرت خود قرارداده اید؛ که شناخت تان از این مردم وسیع وکافی نیست؛ وشما تاهنوز به قول خود تان که از گذشته ئی به درازای پنج هزارسال قبل صحبت میکنید. اینک به قسمتی ازنوشته تان مراجعه وسپس به ادامه به اصل سخن برمیگردم.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 15:16
ادامه مطلب
 
نمــک خــوردی نمــکــدان را تــو مشـــکن! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتر جلیله سلیمی   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:20

داکتر جلیله سلیمیشمال و مرکز افغانستان و تا اندازه همه افغانستان محل زندگی اقوام و نژاد های مختلف است که بیشتر در میان خود به زبان های مادری اقوام مربوطه شان حرف میزنند ولی به رغم تفاوت های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و تاریخی با رشته محکمی فرهنگی و کلتوری زبان دری فارسی با هم متحد اند که در این میان شاعران، نویسندگان و قلم بدستان دیگر تبار در مجموع آثار شان را به زبان فارسی دری به نشر میرسانند.

ادامه مطلب
 
شـــرکای جنــایات امــریکا در افغــانســتان بی پاســخ نخـــواهند مــاند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:30

مهرالدین مشیدمردم افغانستان از ده سال بدین سو شاهد بیرحمانه ترین و فاحعه بار ترین نقض حقوق بشری و زیر پا گذاشتن تمام موازین حقوق بشری و ارزش های انسانی در کشور خود هستند. باشنده گان ساحات شرقی و جنوبی کشور که خود را بیشتر در معرض شکار امرکایی ها یافته بودند و شب و روز کشتار های ظالمانه و حمله های وحشیانه و تلاشی های خانه به خانهٔ شب هنگام امریکایی ها را با گوشت و پوست خود احساس میکردند؛

ادامه مطلب
 
ولایت پــروان چــرا درمحــراق توجــه خصمــانه دشمــن قــرار دارد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پاکیزه (نجرابی)   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:40

ولایت پــروان چــرا درمحــراق توجــه خصمــانه دشمــن قــرار دارد؟ولایت های کاپیسا, پنجشیروپروان از آغاز تهاجمات انگریز ها در سه جنگ افغان وانگلیس وحتا جهان کشایان دیگردر دراز نای تاریخ کشور وهجوم طالبان سیاه دل وفرهنگ سیزهمواره سنگر و د ژاستوارملیون ها رزمندهآزادیخواه,خداپرست ومیهن دوست بوده است واین شیر مردان این سرزمین کوهستانی ومرد خیز وحماسه آفریندر برابرهر تهاجمی از دشمنان داخلی وخارجی خویش استاده گی نموده اند وپوز دشمن غدار را بخاک مالیده وآنانرابه فرار وشکست رسواکننده روبرو ساخته اندکه تاریخ زرین کشور ما علی الرغم فراموش کاریها ومحافظه کاریها ی بعضی از مورخین گزشته ومعاصرمشحون ازین کارنامه هایدرخشان وحماسه آفرین میباشد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:46
ادامه مطلب
 
هشــــدار ســـریع امــریــکا به پــاکســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دل آقا صوفی زاده   
پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 15:45

هشــــدار ســـریع امــریــکا به پــاکســـتانبر بنیاد راپور ها، اداره آقای اوباما بصورت سریع و تند به جانب پاکستان هشدار داده است تا روابط خود را هر چه زود تر با طالبان قطع نماید و در جهت مهار کردن رهبران آن اقدام نماید. اداره اوباما التیماتوم داده که اگر پاکستان در رابطه مبادرت نورزد امریکا بصورت یکجانبه اقدام خواهد کرد، و پیامی که درین روز ها اخیرآ از منابع معتبر امریکای در جلسات و نشت ها ارایه شده است انعکاس دهنده آن است که شیوه که پاکستانی ها در جهت محوه و نابود کردن تروریزم و دهشت افگنی در پیش گرفته اند بی اثر بوده است.

ادامه مطلب
 
نمــایش میــراث فــرهنگی افغــانســتان در ونکـــوور کــانادا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط امان معاشر، خبرنگار آزاد   
پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 13:22

نمــایش میــراث فــرهنگی افغــانســتان در ونکـــوور کــانادابه منظور حفظ و حراست از میراث های ارزشمند فرهنگی و انتقال آن به نسل جدید به ویژه در دنیای مهاجرت محفل شکوهمندی تحت نام "میراثهای فرهنگی افغانستان" به همت فعالان فرهنگی برتش کلمبیا روز هژدهم سپتمبر در پارک اسکندینوان ناحیه برنابی برگذار شد.
در آغاز محفل بعد از آنکه سرود های ملی کانادا و افغانستان پخش گردید گردانندگان برنامه بزبانها ی انگلیسی و فارسی پروگرام محفل را به سمع حاضران رسانید،

ادامه مطلب
 
پــروفیســـور برهـــان الـــدین ربـــانی، تـــرور شـــد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط بی بی سی فارسی   
سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 16:01

پــروفیســـور برهـــان الـــدین ربـــانی، تـــرور شـــد
برگرفته از بی بی سی فاسی

بر اساس گزارش های خبری از افغانستان در اثر یک انفجار در کابل، برهان الدین ربانی، کشته شده است.
آقای ربانی رئیس شورای عالی صلح در افغانستان بود.
موضوعات مرتبط امنیت افغانستان گفته شده است که در اثر این حادثه تعدادی دیگر از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در منزل آقای ربانی بوده‌اند.
منزل آقای ربانی در منطقه وزیر اکبر خان واقع است.

ادامه مطلب
 
پــاکســـتان در تـــلاش فــریب منطقـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هوشمند فرارودی   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 16:08

پــاکســـتان در تـــلاش فــریب منطقـــهچینایی‌ها نیز در مانورهایی رنگارنگی که پاکستان در دست اجرا گرفته، شامل می‌شوند! البته این از جمله ترفندهای همیشگی پاکستانی‌ها در سیاست خارجی‌شان است که منطقه و کشورهای مختلف راهوشمند فرارودی به دنبال سیاست‌های مغرضانه و پنهان خود بکشانند. در لحظاتی که پاکستان مانورهایی مختلف دیپلماتیک را جهت ناکام ساختن پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا به‌راه انداخته و در تلاش فریب کشورهای منطقه است، چینایی‌ها گفته‌اند که خطر طالبان در منطقه کمتر از خطرحضور دایمی امریکا در منطقه است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 15:58
ادامه مطلب
 
انگيــــزه هـــای جنبــش و شـــورشـــگری در هـــرات PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط رسول پويان   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:14

رسول پوياناز تماس و معاشرت با مردم هرات برمی آيد که در اين ولايت تاريخی اقوام گوناگون، تيپهای متنوع و گروپهای اجتماعی و صنفی با شخصيتها و کرکترهای متفاوت زندگی می کنند. علت اين تنوع را می بايست در خصوصيت بندری و اختلاط های قومی، يورشهای طوايف از بيرون، ساختار مرکب اقتصادی و اجتماعی شهری و دهاتی و تبدلات و ترکيبات جمعيتی و فرهنگی بر محور عمومی فرهنگ و مدنيت خراسانی اين ولا در آستانة گذار به جامعة مدنی جستجو کرد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 31 شهریور 1390 ، 16:34
ادامه مطلب
 
راه مســعود قهــرمــان مـــلی جــدا از همــراهـــان اش است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط دیپلوم انجنیر عزیزالدین عزیز، سویدن   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:00

راه مســعود قهــرمــان مـــلی جــدا از همــراهـــان اش استبنام جهاندار جان و خرد کزین، برتر اندیشه بر نگـــذرد

اجازه دهید قبل از مدخل به بحث نقل قولی از مهاتماگاندی شخصیت بزرگ و بینظیر، پیامبر عدم خشونت رابنمایم:
«من نمی خواهم که راه منزلم بسته باشد.
من میل دارم که نسیم فرهنگی تمام کشور ها، از کشورم بگذرد.دیپلوم انجنیر عزیزالدین عزیز، سویدن
ولی نخواهم گذاشت این نسیم مرا با خود ببرد.
مذهب من مذهب، زندان نیست.
در مذهب من برای کچکترین مخلوقات خدا هم جای وجود دارد، ولی در آن برای غرور گستاخانه نژادی، مذهبی و رنگ و پوست جای نیست». روز نهم سپتامبر دهمین سالگرد نا میمون خاموش شدن مردی است که آرمان او اعتدال بود و عشق به آزادی و میهن دوستی او بی نظیر بود، با گذشت هر سال بیشتر و بیشتر روشن میشود که تجربه نظامی و سیاسی که مسعود آنرا در جریان نبرد با حکومت کمونستی، شوروی و رژیم «طالبان» اندوخته بود، چگونه اهمیت بزرگِ برای افغانستان دارد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 16:33
ادامه مطلب
 
آن تـــار خـــام گسســـته PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 07:53

پرتو نادرییکـــی دو ســخن آغـــازین
در سالهای حاکمیت طالبان، موسیقی درکشور از چوبه بلندی حلق آویز شده بود و اگر افغانستان را هم که چیزی به نام موسیقی باقی مانده بود، در برون کشور نفس می کشید و آن هم به سختی. باری گزارشی شنیدم دررادیو بی بی سی از زنده گی زنده یاد استادرحیم بخش در کویته پاکستان، وقتی در پیوند به وضعیت موسیقی از او پرسیدند، پیر مرد به سختی گریست و گفت تا از کابل و کوچهء خرابات یادم می آید دود از جگرم بلندمی شود. ازسخن استاد اشکهای داغی از چشمانم جاری شد. یادم آمد که روزگای صدای استاد با چه شکوهی همه جا پخش می شد که: سر دریای کابل جوره ماهی...

ادامه مطلب
 
خــواه غفـــلت پیشـــه کــن، خــواه آگـــاهی گـــزین… PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:52

"خواه غفـــلت پیشـــه کـــن، خـــواه آگــــاهی گـزین
ای عـــدم فرصت دو روزی هر چه می خواهی گزین"

جاوید فرهادگزینش وپیشه کردن "غفلت" و "آگاهی" {دومقوله ی متضادمفهومی} با توجه به ترکیب "عدم فرصت" ومسأله ی " دوروز" بودن که اشاره به کوتاهی عمر وعدم فرصت دردنیا است، کنایه ای پنداشته می شود مبنی براین که ای انسان، بربنیاد این نبود فرصت درازی که در دور روز حیات داری، هرچه را که مشمول "غفلت" و "آگاهی" است، می توانی خود برگزینی؛ یعنی در انتخاب مسأله ی غفلت و آگاهی با توجه برنبود فرصت مُخیّری.

ادامه مطلب
 
اطـــلاعیـــه کــانــون جــوانــان ســـتوکهـــولـم PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کانون جوانان   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 15:38

اطـــلاعیـــه کــانــون جــوانــان ســـتوکهـــولـم

 
مســافرت ناگهـــانی وزیــر دفـــاع آلمـــان به افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:26

مســافرت ناگهـــانی وزیــر دفـــاع آلمـــان به افغــانســتانوزیر دفاع آلمان آقای توماس دی میزیر برای باز دید ازنیروهای ارتش المان در افغانستان به طور ناکهانی وارد افغانستان شد. وزیر دفاع المان میخواهد با متحدان خود در باره اینکه چه تعدادی از سربازان آلمانی در سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد بحث و گفتگو نماید.
این گرازش را اشپیگل آنلاین آلمان در روز یکشنبه 18 سپتمبر به نشر رسانده است.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 452

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 20.10

FARAAKHABAR 24.09

SHAFIE AYAR 186

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 109 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.