Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تراژیدی هـــای ســه گـــانه ســوفـــوکلیس PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 13:32

پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیامعــرفی کتــاب هـــای نــو:

عنوان کتاب: تراژیدی هـــای ســه گـــانه ســوفـــوکلیس
مُتَرَجِم : استاد غلام صفدر پنجشیری

پروفیسرغلام صفدرپنجشیری، شخصیت مدبر ودانشمند فرزانه درهمه ابعاد پدیده های علمی واجتماعی را گاهگاه درمحافل شام عرفان وشام درویشان ودرمجالس خاص افغان اکادمی ومسجد مبارک مصطفی از نزدیک میبینم، ودرمسایل گوناگون روزباهم صحبت میکنیم، ودردهای مشترک هجرت را از رویدادهای حسرتبار وطن عزیز سرخط شرح حال میسازیم.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 14:10
ادامه مطلب
 
حقیقـــت و آرزوهـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط انجنیر عنایت الله حبیب، آلمان   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 11:28

حقیقـــت و آرزوهـــاحکومت آلمان ادعا دارد: افغانستان درمسیر درست قدم برمیدارد، اما واقعیت خلاف ازاین ادعا است!!

در راپور BND دفتر استخبارات آلمان  برای رهبران کشورش گزارش  مخفی رسیده است. مجله اشپیگل در ماه اکتوبر این گزارش محرمانه 25 صفحه خود را اینچنین بازتاب داده:
رئیس جمهور کرزی مرد زیرک بوده به شوق وذوق رهبران غربی سخن میگوید، باگفتار های خوب خود که آنها را خشنود سازد، مانند اینکه: ما مقابل رشوه ستانی مجادله جدی میکنیم... یا... ما قاطعانه عمل نموده در حکومتداری خوب تلاش میورزیم،.. کمکهای مالی را مسئولانه وموثر استفاده  میکنیم وغیره...

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 14:15
ادامه مطلب
 
پیمـــان امنیتــی امـــریکــا وافغــانســتان، چـــالش هـــا ودشـــواری هـــای فـــرا راه آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالحی نزهت   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 09:38

عبدالحی نزهتخروج قوای ناتو از افغانستان مطابق فیصله های قبلی ناتو ادامه دارد، ظاهراء دولت افغانستان جهت مقابله با بحران وجنگ آیندۀ که همه کس به بوقوع کامل آن باورمند هستند، با اطمینان سخن گفته، وچنین تذکر میدهد که قوای مسلح کشور میتواند جلو تعرض ونفوذ طالبان را سد نموده ونمیگذارد که خلا امنیتی در کشور ایجاد گردد.

ادامه مطلب
 
نامهـــا وقصـــه هـــای فــولـــکلوریک کــــابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط کریم پوپل   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 09:47

ده افغـــانان:ده افغـــانان:

شهر کابل محوطه بود که بطرف شمالش دریای کابل جنوبش بالاحصار شرقش چمن حضوری و غربش کوه شیر دروازه بود. از آن دور تر یعنی نوآباد، دهمزنگ، ده افغانان، شهر آرا، ده کیپک، چهاردهی وغیره به نام دهات یاد می گردید. در زمان امیر عبدالرحمن خان شخص بنام حبیبکریم پوپل اله از مردمان کوچی متهم به قتل خواهر خود میشود. عبدالرحمن خان ومحاکمه وقت این شخص را برای مدت ۲۵ سال حبس می نماید. حبیب اله پسر یک یکی از خوانین کوچی بود.

ادامه مطلب
 
آزادی بیــان عهـــده دار مصــالح همــگانی کشــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکترسخی اشرف زی سید کاغذ، سندیاگوـ کالیفورنیا   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 11:24

داکترسخی اشرف زی سید کاغذ، سندیاگوـ کالیفورنیاآزادی رســانه هــای دیــداری وچــاپی، آئینـــه کــردار، پنــدار، بصیــرت وبینــش جامعـــه است.

بتاریخ ۱۴عقرب سالروان رئیس جمهورآقای کرزی زیاده ازصد ژورنالست، خبرنگار وگردانندۀرسانه های دیداری وچاپی، تحلیلگر مسایل اجتماعی،اقتصادی وسیاسی رادرارگ ریاست جمهوری دعوت ونگرانی خودرا ازطرزپوشش خبری وتحلیل مسایل سیاسی که باعث پریشانی مردم کشورمیشود، به ژورنالیستان اظهارنمود و تاکیدداشت که رسانه هامتوجه مسئولیت خویش بوده واخباری را نشرنکنندکه باعث آشفتگی مردم شده وفضای ترس رادرجامعه ایجادکنند.

ادامه مطلب
 
مـــن هــم گــریه کــردم! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 12:02

مـــن هــم گــریه کــردم!
درقبال فاجعۀ مکتب ابتدایی کنتیکت
دل رفت وبخـــون نشـــسته برگشت
ایکاش نرفته بود از آغاز

وقتی این سطوررامینویسم، اطفال بیخیال وبیگناهی پیش چشمم نموداراست که ناگهان گلوله های آتشبارسلاح قتالۀ یک انسان شریر ولجوج وبی کرامت، مغزهای کوچک شانراکه مصروف آموختن نخستین دروس مکتب بودند، بیرحمانه متلاشی میسازد، وفریادجانکاه کمک طلبی شان بگوش پدران ومادرانشان وهیچ انسان دیگرنمیرسد که به دادشان برسدوبدنهای کوچک ولرزان ومجروح وخونبارشانرا درآغوش بکشند،

ادامه مطلب
 
ویکتــــور هـــوگو، سخنـــرانی درمجمـــع قــانونگــــزاری فــرانســــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 11:45

15اکادمیسین دستگیر پنجشیری - ژانویه 1850

در صفحه (5) جلد اول کتاب "پس از هزار وچهارصدسال"

شجاع الدین شفا، متن سخنرانی بیداری بخش ویکتور هوگو، نشرشد ه است این سخنرانی درست 162 سال پیش، برای نخستین بار درمجمع عمومی قانونگزاری فرانسه بتاریخ 15 ژانویه 1850 م بازتاب روشن وگسترده جهانی یافته بود اینک متن همان سخنرانی تاریخی بدون هرگونه پیراستن - و آرا ستن در دسترس - "جبهه متحد احزاب دموکراتیک – ملی " هوا دار سیکولرزم افغانستان قر ارمیگیرد.

ادامه مطلب
 
کــــلامی چنــد به یـــاد بـــود "رشـــته" ســرحلقــه مجـــلس اهـــل PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط عبدالخالق " فکور "   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 09:40

کــــلامی چنــد به یـــاد بـــود "رشـــته" ســرحلقــه مجـــلس اهـــلزمان بازهم به پیش می تازد و خطوط گامهایش را در امتداد زنده گی آدمهابه جا میگذارد، آدمهای که در امتداد زمان متولد شده اند و بلاخره در مسیر دید زمان زایل می شوند.

سر گذشت آدمها از آغاز چنین بوده است و تا فرجام به همین منوال ادامه خواهد داشت، ولی بسا آدمها که آمدند و رفتنداما از بودن و گذشتن آنها کسی آگاه نشد، وجود آنها را حتی عبدالخالق " فکور "چرخش ارابه های زمان نیزاحساس نکرد، گویا پر کاهی بودند که چند گاهی را در فضای خالی حیات عبث بسر بردند و با وزش باد ممات بدون اینکه نقش پایی بر جا گذارند در سراشیبی زمان محو و نابود شدند. اما هستند کسانی هم که در زمانه های دور و سالهای پیش از ما و پدران ما زنده گی را وداع گفتند ولی خطوط پای شان در امتداد زمان هنوز هم برجسته و نمایان است و نام شان بر تارک یاد هاست.

ادامه مطلب
 
بخشــــی ازعوامـــل ادامــــﮥ تراژیـــــدي PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور صلاح الدین سعیدي – سعیدافغاني   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 10:02

 

دوکتور صلاح الدین سعیدي – سعیدافغانيدر پدیده های اجتماعی عوامل مختلف تأثیر دارند که بعضی ازین عوامل اساسي و بعضی دیگر فرعی میباشند. در حالت ما ودر تراژیدی ملت و مردم ما میتوان این عوامل را عوامل داخلی و خارجی، عوامل که رفع ان در دست ماست و عواملیکه خارج از امکانات عادی ماست دید و مطالعه کرد. درین راستا موقعیت جغرافیایی، همسایه های قوی، فهم لایک و متکی به رهبران دینی مردم ما

ادامه مطلب
 
مـــاجـــرا جـــو ومــاجــرا جـــویی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط م، ضیا (استرالیا)   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 10:54

م، ضیا ضیا  (استرالیا)(ماجرا جو وماجرا جویی ) مفاهیهی است که معنی شان نه تنها دراخلاقیات مردم ما، بلکه اخلاق شایستۀ بشری آنرا مردود میداند. معمولاً این مفاهیم در مواردی کار بُرد دارند که برخ افراد بخاطر منافع شخصی ویا عادت ناشایستِ اخلاقی، موضوعات یا حوادثِ خورد وکوچکی را که تاثیرآن بسیارعمیق نیست ویا ازمیان رفته باشد ویا جبران پذیر باشد، پس از مدتی آنرا مانند زخمی که التیام یافته باشد و رویش را (ارچِق) گرفته باشد، آنرا می کاوند و همان زخمِ التیام یافته را دوباره تازه و ناسور می سازند. این عمل هیچگاه ستودنی نیست.

ادامه مطلب
 
آهنـگ؛ قهــــرمــان ژورنالیســــم PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط مـحمد هـارون مـجیدی   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 11:09

بمناسبت پنجـمیــن ســــال نبـــود محمـــد کـــاظم آهنـــگبمناسبت پنجـمیــن ســــال نبـــود محمـــد کـــاظم آهنـــگ

هفــده هـم جـدی/دی ماه یـاد آور خــم شـدن قـامـت بلنــدِ مـردی از تبـار آزاده گـان اسـت، کـه سالـهای دراز پـژوهش کرد و روزنـامـه نگـارآموزش داد، پوهاند محـمد کـاظم آهنـگ نامـی آشـنا بـرای ژورنالیستان و علاقه منـدان این عرصـه است، دانشـی مـردی که سـالهـای دراز روز نامه نگاران افغان را پرورش داده است. پژوهـشگـر توانایی کـه فـراوان پـژوهش کـرد، آثـار منحمـحمد هـارون مـجیدیصـر به فـرد را نـوشـت.

شــاد روان پــوهانـد مـحمد کـاظم آهنـگ کــه خـود یکـی از پـایــه گــذاران دانشـکـدۀ ژورنالیـسم دانشـگـاه کابـل بــود و در کنـار تـدریـس در این دانشـکـده اضافـه از دو دهــه رئـیس ایـن دانشـکـده نیــز باقـی مانـده بـود.

ادامه مطلب
 
مـــولانا جـــلال الـــدین بلخــی به روایتـــی دیگـــر؟ PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط مصلح سلجوقی   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 11:03

پــــای استدلالیـــان چــو بین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود

مـــولانا جـــلال الـــدین بلخــی به روایتـــی دیگـــر؟این بیت مولانای بزرگ یکی از پرغوغا ترین ها شده است که بعضی مولانا را بدان نکوهش کرده میپندارند؛ در مصرع اول مولانا دامن استدلالیان را بالا میگیرد و در مصرع دوم خود به آن تکیه میزند. گو یی نوعی تناقض و یا در کلام دیگر مولانا توجه به این اصل در واقعیت نداشته است که ابهام چوبین بودن مصلح سلجوقیپای به نوعی استدلال واقع شده است و خود بیانگر این امر میشود. یکباره در مصرع دوم به منطق رجوع میکند و بی تمکینی را به نوعی در پای چوبین به حکم منطق وصله میزند تا به اینگونه، پای منطقیون را بی مورد جلوه دهد که گویا در این برخورد، شخصی یا اشخاصی مورد نظر مولانا قرار داشته اند.

ادامه مطلب
 
معـــرفی کــوتاهی از دانشــکده روز نامــه نگـــاری درهــرات PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 10:02

معـــرفی کــوتاهی از دانشــکده روز نامــه نگـــاری درهــراتداشتن مطبوعات غنی و دستیابی به وسایل ارتباط جمعی درسطح وسیع ونهادیه ساختن فرهنگ حرفه ای روزنامه نگاری، که مظاهر تعالی و تمدن دنیای نوین و ارتباطات است.
منظوری دیپارتمنت ژورنالیسم درسال 1380 خورشیدی ازطرف وزارت محترم تحصیلات عالی گرفته شد این دیپارتمنت درسال 1381 بصورت رسمی درچوکات دانشکده ادبیات وعلوم بشری دانشگاه هرات به فعالیت آغاز نمود و درشروع سال 1390 ازدیپارتمنت به یک دانشکده مستقل ارتقا یافت.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 14:09
ادامه مطلب
 
سنگ‌نبشــــته رباطـــــک PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط رضامرادی غیاث آبادی   
چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 11:57

پسنگ‌نبشــــته رباطـــــکنجـــره‌ای گشـــوده بر فــرهنگ زبــان‌ آریـــایی:

چکیده:کشف سنگ‌نبشته رباطک به چندین پرسش دیرینه در زمینه مطالعات کوشانی پاسخ داد. به موجب این کتیبه دانسته می‌شودکه کوشانیان زبان خودرابنام «زبان آریایی» میشناخته‌ اند و آن نیای زبان فارسی یا دری است که گویا «دری»گونه تغییر‌ یافته تلفظ واژه «اَریَـئـو»ب اشد. زبان آریایی وگونه تحول‌یافته آن بنام دری/ فارسی، زبان همگانی مردمان سرزمینهای ایرانی بوده ومنظور از «فارس» تنها ناحیه فارس درجنوب ایران نیست؛ بلکه دلالت برتمامی سرزمین‌های ایرانی دارد. این زبان درشکل نخستین وپسین خود در گستره‌ای پهناور از غرب ایران آنروز (در آناتولی وکرانه‌های فرات تاهندو پنجاب و آسیای میانه رواج داشته و مفهوم بوده است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 12:01
ادامه مطلب
 
هشت قـــدم بــرای رســـیدن به محبت پــروردگـــار!!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط عبدالجمیل شمیانه   
سه شنبه ، 26 دی 1391 ، 11:18

عبدالجمیل شمیانهچگـــونه تــوبه کنـــم؟... چگـــونه هـــدایت شـــوم؟

۱- پافشاری بر انجام گناهان را رها کن، من به تو نمی گویم: هرگز گناه نکن، چون همه ی ما اشتباه خواهیم کرد، ولی اگر می خواهی به عشق و محبت برسی، بر انجام معصیت پافشاری مکن، سعی کن از کارهایی که می دانی بر انجام آن پافشاری می ورزی، دست برداری. جهت متوقف نمودن آن با خود مبارزه کن، بدین ترتیب تو گناه انجام خواهی داد، ولی توبه خواهی کرد، پس اگر این کار را کردی نیمی از راه را به سوی محبت خداوند عزوجل طی نموده ای و بقیه همه مکمل کننده اند.

ادامه مطلب
 
فســـاد اداری و غصب زمیــن بیــداد میــکند و امــا زمــامــداران کــابل به چشــم مــردم خــاک مي پاشــند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 09:20

مهرالدین مشیدزمامداران کابل در پایان حاکمیت شان به رویکرد تازه یی رو آورده و به گونۀ طفره رفتن از تغییرات بنیادی در نظام حاکم به نوعی فراافگنی ها آغازیده اند تا با خاک انداختن در چشمان مردم افغانستان، ضعف مدیریتی، کم کاری، فساد اداری گسترده، اختلاس و ده ها گونه سوء استفاده از قدرت خویش را از نظر ها پنهان کنند. بدین بهانه می خواهند تا با افگندن بار مسؤولیت بر دوش دیگران، خویش را بری الذمه بسازند.

ادامه مطلب
 
پایگــــاه نظـــامی وتضمیــــن امنیتــــی نیـــاز کیســـت؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 08:37

پایگــــاه نظـــامی وتضمیــــن امنیتــــی نیـــاز کیســـت؟فکر میکنم در تشخیص نیاز ها مغالطه ویا سوء تفاهم صورت گرفته مثلا وجود پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان ویا امضای قرار داد هایاحمد "سعیدی" امنیتی نیاز افغانستان است ویا آمریکا؟ اگر به موقعیت امریکا ونوع رابطه آن با پاکستان وموجودیت پایگاه های گستردۀ آن در کشور های عربی حوزۀ خلیج عرب و آسیای میانه نظر انداخته شود به این واقعیت پی می بریم که امریکا هیچ نیاز به ساختن پایگاه نظامی در افغانستان ندارد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 دی 1391 ، 14:02
ادامه مطلب
 
بازخــوانی پروســه صــلح افغــانســـتان از خـــلال بحـــران ســـوریه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سید اسلام مصمم   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 10:18

سید اسلام مصممکمتر از دو سال از حوادث خونبار سوریه میگذرد به پیمانهء که طرف های متخاصم در این کشور از ایجاد بستر تفاهم جهت حل مسالمت آمیز بحران فراتر می کشند به همان میزان التهاب در منطقه افزایش یافته صف آرای قدرت های منطقهء و فر امنطقهء برجستگی خویش را بر ملا نموده به این فرضیه قوت می بخشد که آینده جهان در انتظار تکرار حادثه تسلیم "توکیو" و ثبات "استالنگراد" در جنگ دوم جهانی نشسته است تا در رحم بحران سوریه سرنوشت جهان در دهه های آینده رقم بخورد.

ادامه مطلب
 
ســـفر واشـــنگتن حامـــد کـــرزی وشـــوخی بر ســر نوشت یک مـــلت: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 10:29

ســـفر واشـــنگتن حامـــد کـــرزی وشـــوخی بر ســر نوشت یک مـــلت:هدف اساسی این سفردر ظاهربحث پیرامون شرائط قرار داد امنیتی، نحوۀ انتقال مسئولیت های امنیتی،نحوۀ تجهیز نیرو های امینتی وشرائط صلح با مخالفین مسلح است. هر چند پیمان استراتیژیک با آمریکا در نیمه های شب ودور از چشم دیگران در ارگ ریاست جمهوری افغانستان احمد "سعیدی"اتفاق افتاد، امید واریم قرار داد های امینتی که در واشنگتن بدون تهدید های امنیتی به بحث وبر رسی گرفته میشود طور جدی ودر روشنی روز صورت گیرد، هر چند خبر سفر جناب حامد کرزی به واشنگتن به منظور بحث روی جزئیات قرارد های امنیتی و تحلیل مواد پیمان استراتیژیک وگذاشتن امضا بر پای توافقات نهائی هفته ها قبل در رسانه ها انعکاس یافته بود،

ادامه مطلب
 
مســـببين اصـــلي فســـاد اداري در كشـــور پيـــدا شدند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نوآبادي   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 11:22

مســـببين اصـــلي فســـاد اداري در كشـــور پيـــدا شدنددر كشور تمام مقامات بلند رتبه دولتي و پايين رتبه دولتي همچنان پارلمان و قوه قضائيه، سازمان ملل متحد، ايالات متحده امريكا و همه كشورهاي ذيدخل در قضيه افغانستان،‌ لوي سارنوالي، رياست مبارزه با ارتشاء و فساد اداري، والي و قوماندان ولايت، همه روزه داد ميزنند كه چرا فساد اداري ازكشور گم نمي شود، اگر اين افراد خودشان پاك از فساد اداري اند، حالا چه كساني مسبب فساد اداري در كشور ما هستند،

ادامه مطلب
 
نقـــش احـــزاب ســـياسي در تحقـــق دمــوكـــراسي در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد ارشاد خطيبي   
سه شنبه ، 26 دی 1391 ، 11:23

احمد ارشاد خطيبيدر اين مقاله، به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد كه احزاب سياسي چه نقشي در تحقق دموكراسي در افغانستان دارند؟ اين موضوع كه احزاب سياسي چه نقشي در گذشته يا خاصتاً در ده سال گذشته در تحقق دموكراسي در افغانستان داشته‌اند، بحثي است جداگانه، كه در اين مقاله به آن پرداخته نمي‌شود و ضرورت است كه در نوشته‌هاي جداگانه به آن پرداخته شود.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 492

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 222

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 126 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.